Vilkår og betingelser – Goodsigns

Goodsigns er en del av UT AV BOKSEN AS

TILBUD OG AVTALE

1.1. Salg fra Goodsigns er primært til forretningsdrivende og alle priser er derfor oppgitt eks mva. Mva blir lagt til i ordrelisten før bestilling/forespørsel.

En avtale om produksjon anses inngått ved innsendt ordre fra Goodsigns eller skriftlig bestilling. Produksjonen blir gjennomført av Ut av Boksen AS og/eller hos underleverandører.

PRIS OG PRIS FORUTSETNINGER

2.1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift (MVA 25%), ferdigstilling og frakt. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsel. Vi tar forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kunden dokumentere overfor.

2.2. I prisen inngår ikke:

Merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.

Meromkostninger som følge av kundes ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.

Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.

Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

2.3. Kunden forplikter å kvalitetssikre alle trykkeklare filer vi mottar til produksjon. Originalmateriell skal leveres i digital form som trykklare filer / PDF i netto størrelse 1:1, eller som skalerbare filer.

Vi forbeholder oss retten til å foreta små justeringer dersom det foreligger mangler hos kunden. Derfor forbeholder vi oss retten til å ta oss betalt for dette nødvendige arbeidet.

LEVERINGEN

3.1. Produksjonstid er normalt 2-5 arbeidsdager og 7-10 arbeidsdager (avhengig av produktet) fra godkjent korrektur og/eller mottatte trykkfiler.

3.2. Goodsigns skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.3. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

BETALINGEN

4.1. Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Goodsigns.

4.2. Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

4.3. Vi forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.

4.4. Ved oppdrag som er spesielt store, og som har en produksjonstid over to uker, har Goodsigns rett til å fakturere a- konto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

4.5. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige kreves det forhånds- betaling.

MANGLER

5.1. Goodsigns har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur.

5.2. Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom det reklameres for sent, mistes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3. Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Skilt og Dekor AS sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

5.4. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.

5.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.

5.6. Skilt og Dekor AS skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

RETUR OG REFUSJON

6.1  Alle bestillinger betraktes som bindende. Hvis en kunde ønsker å annullere en ordre, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for påløpte kostnader i forbindelse med klargjøring og produksjon. Alt salg fra Goodsigns er til forretninger og næringsdrivende og derfor ingen automatisk returrett eller rett til refusjon. Goodsigns kan imidlertid etter nærmere avtale ta varer i retur.

Retur uten avtale krediteres ikke. Ved retur forutsetter vi at varen er «som ny», ubrukt og i original emballasje. Vi erstatter ikke skader forårsaket av kunden. I tilfeller hvor retur er avtalt betaler kunden fraktkostnadene. Som følge av kostnader med pakking, lager og arbeidstid vil kunde i tillegg bli belastes 15% av varens verdi ved retur. Spesialtilpassede produkter kan ikke tas i retur.

ANSVARSBEGRENSNING

7.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er Goodsigns ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

7.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re- produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.

Eiendomsrett:

Forslag, skisser og tegninger utarbeidet av Goodsigns kan ikke benyttes av andre. Dette betraktes som vår eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden, om ikke det foreligger avtale om dette på forhånd. Underlag skal kun benyttes av kunde.

Benyttes skisser, bilder og/eller tegninger av andre enn Goodsigns forbeholder vi oss retten til å fakturere for dette.

Vi oppbevarer produksjonskisser 12 måneder etter avsluttet oppdrag.

Skilt design AS har salgspant i alle solgte varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er betalt i sin helhet ( pantelovens §3-14. jmf 3-22).

TVISTER

9.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

10.1. Vi bruker informasjonskapsler til å forstå dine preferanser og dermed kunne skreddersy opplevelsen ved fremtidige besøk til våre nettsider. Vi bruker også informasjonskapsler til å samle informasjon om trafikk og interaksjon, så vi kan levere en bedre brukeropplevelse i fremtiden.

10.2. Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

KONTAKTINFORMASJON

Goodsigns – en del av Ut av boksen AS

Organisasjonsnummer: 921 668 295

Adresse

Freskoveien 16, 1605 Fredrikstad

Phone: 48 344 849

Email: hei@goodsigns.no